LĪVA struktūra

LĪVA STRUKTŪRA

LĪVA darbu (izņemot LĪVA Vērtētāju sertifikācijas biroju, kas ir neatkarīga struktūrvienība) organizē un vada valde.

LĪVA valdes tiešā pakļautībā ir Metodiskā padome, Profesionālās izglītības komiteja un Standartu komiteja.

LĪVA vērtētāju sertifikācijas birojs (VSB) ir neatkarīga institūcija, kas veic fizisku personu sertificēšanu un uzraudzību (tai skaitā izskata sūdzības par vērtētāju darbu, sniedz vērtējumu recenzijas) saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 559 “Prasības nekustamā nekustamā īpašuma vērtētāja profesionālajai kvalifikācijai un profesionālās kvalifikācijas sertifikāta izsniegšanas kārtība”. LĪVA vērtētāju sertifikācijas birojs ir akreditēts Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā saskaņā ar standarta LVS EN ISO/IEC 17024 prasībām. Kopš 2022. gada VSB veic fizisku personu sertificēšanu un uzraudzību visās īpašumu vērtēšanas kategorijās.

LĪVA valdes sastāvs, apstiprināts līdz 2025.gadam:

 • Vilis Žuromskis - valdes priekšsēdētājs
 • Ivars Strautiņš
 • Dainis Tunsts
 • Māris Laukalējs
 • Vineta Ozoliņa
 • Artūrs Žuromskis
 • Jurijs Lukaševs
 • Pēteris Strautmanis
 • Gustavs Norberts Reinsons

LĪVA KUB sastāvs:

 • Gustavs Norberts Reinsons - vadītājs
 • Jānis Lejnieks
 • Artūrs Žuromskis
 • Aleksandrs Vellers
 • Zane Spole
 • Jurijs Lukaševs

 

LĪVA VSB Uzraudzības padome:

 • Aiga Katkēviča (FM)
 • Normunds Freibergs (EM)
 • Aldis Rausis (VZD)

 

LĪVA metodiskā padome pamatojoties uz LĪVA Valdes apstiprinātu nolikumu par komitejas darbību:

 • aktualizē attiecīgā īpašuma vērtēšanas metodiku;
 • izstrādā speciālistu apmācības, kvalifikācijas celšanas semināru programmu projektus un saskaņo tos ar Profesionālās izglītības komiteju;
 • izstrādā grozījumus, papildinājumus Nolikumos par sertifikātu izsniegšanas kārtību un par komisiju darbu;
 • iesniedz Valdei priekšlikumus par sertifikācijas, licencēšanas komisijas sastāvu;
 • sadarbībā ar Standartu komiteju ievieš vērtētāju praksē vērtēšanas standartus, to izmaiņas, papildinājumus;
 • nodrošina kvalifikācijas celšanas seminārus ar nepieciešamiem metodiskajiem materiāliem.

LĪVA profesionālās izglītības komiteja:

 • saskaņo vērtēšanas komiteju izstrādātās vērtētāju apmācības, kvalifikācijas celšanas semināru programmas un iesniegt tās apstiprināšanai LĪVA Valdē.
 • organizē un nodrošina LĪVA akreditāciju Latvijas nacionālajā akreditācijas birojā.
 • organizē un nodrošina vērtētāju kvalifikāciju tādā līmenī, lai viņi varētu saņemt TEGoVA akreditācijas biroja kvalifikācijas sertifikātu "Approved by TEGoVA".

LĪVA standartu komiteja.

 • Seko izmaiņām Starptautiskajos īpašumu vērtēšanas standartos, Eiropas Īpašumu vērtēšanas standartos un iesniedz šīs izmaiņas LĪVA īpašumu vērtēšanas komitejās.
 • Aktualizē Latvijas valsts standartus nekustamā īpašuma vērtēšanā.

Ārējo sakaru nodaļas pamatuzdevums ir LĪVA dalība transnacionālos projektos kā, piemēram, REVASE projekts, kas tiek organizēts ar Eiropas Komisijas Erasmus+ programmas atbalstu. REVASE projekts ir vērsts uz Eiropas vērtēšanas standartu apmācību programmu, apmācības rīku izstrādi un ieviešanu projekta dalībvalstīs. REVASE projektā piedalās Eiropas vērtētāju asociāciju grupa (TEGoVA), Profesionālo izsolītāju un vērtētāju institūts (IPAV, Īrija), Nodokļu likmju un vērtēšanas institūts (IRRV, Apvienotā Karaliste), Polijas vērtētāju federācija (PFVA, Polija) un LĪVA.