KUB nolikums

NOLIKUMS

 

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Latvijas īpašumu vērtētāju asociācijas Kompetences uzraudzības birojs (turpmāk tekstā - Birojs) ir Latvijas Īpašumu vērtētāju asociācijas (turpmāk tekstā – Asociācija) izveidota neatkarīga struktūrvienība, kuras mērķis ir nodrošināt Asociācijas asociēto biedru (turpmāk tekstā - Komersanti) darbības uzraudzību un kontroli, lai nodrošinātu augstu sniegto pakalpojumu kvalitāti, kā arī vairotu klientu uzticību pakalpojumu sniedzējiem.

1.2. Biroja darbā tiek pieaicināti piedalīties un tās sastāvu veido septiņi (7) Biroja locekļi - divi pārstāvji no Asociācijas, kā arī divi pārstāvji no Latvijas komercbanku asociācijas, viens pārstāvis no LR Valsts zemes dienesta, viens pārstāvis no VAS „Valsts nekustamie īpašumi”, viens pārstāvis no Rīgas domes.

1.3. Birojs savā darbā ievēro Asociācijas statūtus, nozarei saistošos normatīvos aktus un standartus, Asociācijas apstiprināto Ētikas kodeksu un Noteikumus „Par komersantu darbības uzraudzības un kontroles kārtību īpašumu vērtēšanā”, kā arī šo Nolikumu.

1.4. Biroja darbam 1.2. p. minētos pārstāvjos uzaicina un Biroja locekļu sastāvu apstiprina Asociācijas valde.

1.5. Biroja locekļus apstiprina uz trīs (3) gadiem. Pēc trīs gadu perioda beigām Biroja locekļiem ir pieļaujama arī atkārtota apstiprināšana.

1.6. Ja kāds Biroja loceklis nav piedalījies trīs (3) Biroja sēdē pēc kārtas, Asociācijas valdei ir tiesības atcelt Biroja locekli no ieņemamā amata.

1.7. Biroja darbību, dokumentu apriti, to glabāšanu nodrošina Asociācija; Biroja darbība tiek finansēta no Asociācijas budžetā iemaksātām asociēto biedru iemaksām.

1.8. Savas funkcijas Birojs realizē sadarbojoties ar pārējām Asociācijas struktūrvienībām.

 

2. Biroja locekļu tiesības un pienākumi

2.1. Birojs veic tam uzticētos pienākumus savstarpējas cieņas un uzticēšanās garā, kā arī profesionāli sadarbojoties ar citām Asociācijas struktūrvienībām.

2.2. Biroja locekļiem jāpārzina Asociācijas statūti, nozarei saistošie normatīvie akti un standarti, kā arī Asociācijas apstiprinātais Ētikas kodekss un Noteikumi „Par komersantu darbības uzraudzības un kontroles kārtību īpašumu vērtēšanā” un šis Nolikums.

2.3. Visiem Biroja locekļiem ir vienādas tiesības un pienākumi, ja vien šis Nolikums nenosaka citādāk.

2.4. Biroja locekļi no sava vidus ievēl Biroja vadītāju un Atbildīgo sekretāru. Pēc jebkura Biroja locekļa ierosinājuma balsojumam ir jābūt aizklātam.

2.5. Birojam ir tiesības atcelt Biroja vadītāju un Atbildīgo sekretāru no viņu ieņemamā amata. Pēc jebkura Biroja locekļa ierosinājuma balsojumam ir jābūt aizklātam.

2.6. Par pieņemtajiem lēmumiem attiecībā uz Biroja vadītāju un Atbildīgo sekretāru Birojs rakstiski informē Asociācijas valdi, nosūtot valdei Biroja sēdes protokola izrakstu.

2.7. Biroja vadītājam ir šādi pienākumi:

      2.7.1. sasaukt Biroja sēdes;

      2.7.2. sagatavot Biroja sēdes darba kārtību;

      2.7.3. vadīt Biroja sēdes;

      2.7.4. organizēt Biroja darbu.

2.8. Atbildīgajam sekretāram ir šādi pienākumi:

      2.8.1. koordinēt Biroja korespondenci;

      2.8.2. protokolēt Biroja sēdes;

      2.8.3. reģistrācijas žurnālā izdarīt atzīmi par izsniegto sertifikātu vai izsniegtā sertifikāta anulēšanu;

      2.8.4. veikt citus ar Biroja darbības nodrošināšanu saistītos uzdevumus.

2.9. Biroja locekļiem ir tiesības piedalīties Asociācijas organizētos kvalifikācijas paaugstināšanas semināros.

2.10. Biroja locekļiem ir pienākums ievērot spēkā esošos normatīvos aktus attiecībā uz ierobežotas pieejamības informācijas izpaušanu un fizisko personu datu aizsardzību.

 

3.     Biroja sēdes

3.1. Biroja kompetencē ir sekojoši jautājumi:

      3.1.1. lēmumu pieņemšana par Kompetences sertifikātu īpašuma tirgus vērtības noteikšanai Sertifikāta izsniegšana, apturēšana vai anulēšana saskaņā ar Noteikumiem „Par komersantu darbības uzraudzības un kontroles kārtību īpašumu vērtēšanā”;

      3.1.2. Komersantu darba uzraudzība, kā arī citas tiesības un pienākumi saskaņā ar Noteikumiem „Par komersantu darbības uzraudzības un kontroles kārtību īpašumu vērtēšanā”;

      3.1.3. iesniegumu un sūdzību izskatīšana un atbilžu sagatavošana adresātam par sertificēto Komersantu darbu;

      3.1.4. priekšlikumu izstrādāšana īpašumu vērtēšanas darbu kvalitātes uzlabošanai, klientu uzticības veicināšanai.

3.2. Biroja lēmumi tiek pieņemti Biroja sēdēs vai ar e-pasta starpniecību.

3.3. Birojs sēdes sasauc Biroja vadītājs saskaņā ar šī Nolikuma noteikumiem pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā vienu reizi trīs mēnešos.

3.4. Biroja sēdi ir tiesības sasaukt arī Asociācijas valdei.

3.5. Ielūgumam par Biroja sēdi jābūt nosūtītam katram Biroja loceklim elektroniski vismaz piecas darba dienas pirms sēdes datuma un tam ir jāsatur sēdes darba kārtība. Sēdei ir jānorisinās Asociācijas birojā vai citā vietā, ko noteikusi Asociācijas valde.

3.6. Biroja sēde ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vismaz puse no apstiprināto Biroja locekļu skaita.

3.7. Biroja sēdes vada Biroja vadītājs, bet tā prombūtnes laikā - attiecīgajā Biroja sēdē ievēlēts sēdes vadītājs. Sēdes vadītāju ievēlē konkrētai Biroja sēdei ar vienkāršu balsu vairākumu. Pēc jebkura Biroja locekļa ierosinājuma balsojumam ir jābūt aizklātam.

3.8. Birojs lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu, vienādu balsu gadījumā izšķirošā ir sēdes vadītāja balss.

3.9. Biroja sēdēs bez balss tiesībām var piedalīties Asociācijas valdes locekļi.

3.10. Biroja sēdes tiek protokolētas; tās protokolē Atbildīgais sekretārs, bet tā prombūtnes laikā – attiecīgajā Biroja sēdē ievēlēts protokolētājs.

3.11. Biroja sēdes protokolu paraksta sēdes vadītājs un protokolētājs, kā arī pēc jebkura Biroja locekļa pieprasījuma – attiecīgais Biroja loceklis.

3.12. Biroja lēmumi var tikt pieņemti ar e-pastu starpniecību, ja nav nepieciešams pieņemt lēmumu par brīdinājuma izteikšanu par iespējamo Sertifikāta darbības apturēšanu, Sertifikāta darbības apturēšanu vai anulēšanu saskaņā ar noteikumiem „Par komersantu darbības uzraudzības un kontroles kārtību īpašumu vērtēšanā”, kā arī  Biroja vadītāja un Atbildīgā sekretāra ievēlēšanu vai atcelšanu no ieņemamā amata. Tāpat Biroja lēmums nevar tikt pieņemts ar e-pasta starpniecību, ja pret to iebilst vismaz viens Biroja loceklis.

3.13. Biroja lēmuma pieņemšanai ar e-pasta starpniecību Biroja vadītājs nosūta e-pastus visiem Biroja locekļiem ar rakstveida lēmuma projektu un dokumentus, kuriem ir nozīme lēmuma pieņemšanā, norādot termiņu, kurā Biroja locekļi rakstveidā ar e-pasta starpniecību var balsot "par" vai "pret" lēmuma pieņemšanu. Šāds termiņš nedrīkst būt īsāks par divām nedēļām no lēmuma projekta izsūtīšanas dienas. Ja dalībnieks noteiktajā termiņā nav devis rakstveida atbildi, uzskatāms, ka viņš balsojis pret lēmuma pieņemšanu.

3.14. Par balsošanas ar e-pasta starpniecību rezultātiem Atbildīgais sekretārs sastāda balsošanas protokolu un nekavējoties pa e-pastu nosūta to visiem dalībniekiem; protokola oriģinālu paraksta Biroja vadītājs un Atbildīgais sekretārs, kā arī pēc jebkura Biroja locekļa pieprasījuma – attiecīgais Biroja loceklis.