Normatīvie akti

Nekustamā īpašuma vērtētāju sertifikācijas kārtība
MK noteikumi Nr. 559


Uzņēmējdarbības (biznesa) un nemateriālo aktīvu vērtētāju sertifikācijas kārtība  uploads/filedir/Nolikums-bizness_ar _grozijumiem_2010.pdf


Kustamās mantas vērtētāju sertifikācijas kārtība  uploads/filedir/Profesionalas kvalifikacijas sertifikata kustamas mantas novertesanai sanemsanas kartiba.pdf

Mākslas darbu un kolekciju priekšmetu vērtētāju sertifikācijas kārtība uploads/filedir/noteikumi_ makslas prieksmetu vertesana.pdf

Metodiskie norādījumi Mākslas darbu un koklekciju priekšmetu vērtēšanai   uploads/filedir/Metodiskie noradijumi makslas darbu un kolekciju prieksmetu vertesanai.pdf

 

Vērtējumi tiesu izpildītājiem izsoles vajadzībām  uploads/filedir/Vertesana tiesu izpilditajiem izsoles vajadzibam20140806_0000.pdf


Metodiskie norādījumi sarkanajās līnijās esošo nekustamo īpašumu vērtības noteikšanai  uploads/filedir/metodika_sark linijas20130809_0000.pdf

METODISKĀS REKOMENDĀCIJAS RĪGAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRATĪVAJĀ TERITORIJĀ ESOŠO NEKUSTAMO ĪPAŠUMU SARKANAJĀS LĪNIJĀS

VĒRTĪBAS NOTEIKŠANAI_2013 uploads/filedir/Metodika_Sarkanas linijas_2013.gada 5.decembris.pdf

 

Metodiskās rekomendācijas nomas maksas noteikšanai telpām, kurās vēsturiski izvietotas elektroenerģijas sadales iekārtas (tuvākajā laikā informācija tiks papildināta. Pirms rekomendāciju izmantošanas lūgums piezvanīt uz asociāciju 67288844):

1. Metodiskās rekomendācijas.  uploads/filedir/Metodiskas rekomendacijas nomas maksai_elektro iekartas20140806_0000.pdf

2. Pielikums - tabula. Dati par 104 gab.jau noslēgtiem un spēkā esošiem ST telpu nomas līgumiem.  uploads/filedir/dati par 104 ST telpu nomas ligumiem20140806_0000_1.pdf

 

Metodiskās rekomendācijas taisnīgas atlīdzības noteikšanai par sabiedrības vajadzībām atsavināmiem nekustamiem īpašumiem, kas nepieciešami autoceļu būvprojektu īstenošanai uploads/filedir/Metodika Autoceli.pdf

Nekustamo īpašumu – zemes gabalu, kuru izmantošanas mērķis ir derīgo izrakteņu (kūdras) ieguve ar mērķi veikt iegūtā izrakteņa pārstrādi un tālāku produktu realizāciju, tirgus nomas maksas noteikšanas metodika uploads/filedir/Rekomendacijas kudras verteshanai.pdf

METODISKĀS REKOMENDĀCIJAS TAISNĪGAS ATLĪDZĪBAS NOTEIKŠANAI PAR SABIEDRĪBAS VAJADZĪBĀM ATSAVINĀMIEM NEKUSTAMIEM ĪPAŠUMIEM PROJEKTA RAIL BALTICA VAJADZĪBĀM uploads/filedir/Metodika Rail Baltic 10 10 2017.pdf

LĪVA un LĪVA VSB pakalpojumu cenrādis  uploads/filedir/Cenradis_EUR.pdf