Vērtētāju sertifikācijas biroja struktūra
LĪVA īpašumu vērtētāju sertifikācijas biroja pārvaldes institūcijas ir LĪVA valde un Uzraudzības padome, kuras sastāvā ir personas un institūcijas, kas ir ieinteresētas sertifikācijas sistēmā. Uzraudzības padome izskata apelācijas sūdzības par LĪVA vērtētāju sertifikācijas biroja pieņemtajiem lēmumiem.

LĪVA īpašumu vērtētāju sertifikācijas birojs izveido sertifikācija shēmas komiteju, kura nodrošina personiskas neieinteresētības principa ievērošanu, tajā skaitā pasākumus, kas nodrošina neieinteresētību sertifikācijas institūcijas darbībā.

LĪVA īpašumu vērtētāju sertifikācijas biroja darbu vada direktors (prombūtnes laikā – direktora vietnieks). Par tehniskiem jautājumiem atbild administrators.

Ekspertu komisijas eksperti veic vērtējumu kvalitātes pārbaudi.

Eksaminācijas komisija organizē vērtētāju eksāmenus un veic eksaminācijas procesu.

Lēmumu par sertifikātu piešķiršanu vai anulēšanu pieņem LĪVA VSB direktors, pamatojoties uz Sertifikācijas komisijas ieteikumiem.