Sertifikācijas birojs

LĪVA vērtētāju sertifikācijas birojs ir Latvijas vērtētāju asociācijas (LĪVA) neatkarīga struktūrvienība, kura veic fizisku personu, kas profesionāli nosaka nekustamā īpašuma tirgus vērtību, sertifikāciju saskaņā ar LR Ministru kabineta 2014.gada 23.septembra noteikumiem Nr.559 „Prasības nekustamā īpašuma vērtētāja profesionālajai kvalifikācijai un profesionālās kvalifikācijas sertifikāta izsniegšanas kārtība”.


LĪVA vērtētāju sertifikācijas biroja uzdevums ir uzturēt vērtētāju profesionālo kompetenci un viņu veikto īpašumu vērtību aprēķinus augstā kvalitātes līmeni, kā arī nodrošināt to, ka īpašumu vērtības aprēķini atbilst Latvijas Īpašuma vērtēšanas standartu (LVS 401), kā arī citu LR likumdošanas aktu prasībām.

LĪVA vērtētāju sertifikācijas birojs ir akreditēts Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā saskaņā ar standarta LVS EN ISO/IEC 17024, kas šobrīd ir aizstājis standartu LVS-EN-45013, prasībām.

LĪVA vērtētāju sertifikācijas biroja izveidotās procedūras un noteikumi ir paredzēti, lai pastāvīgi nodrošinātu, ka sertificēts vērtētājs atbilst sekojošiem kritērijiem:

  • vērtētājs savā profesionālā darbībā ievēro Latvijas Īpašumu vērtēšanas standartus un Starptautiskos vērtēšanas standartus,
  • augsts profesionālas apmācības un zināšanu līmenis,
  • pastāvīga tālākā apmācība,
  • vispārpieņemtu īpašuma vērtības noteikšanas metožu pielietošana,
  • profesionālās ētikas principu ievērošana.

Latvijas Īpašumu Vērtētāju Asociācijas (LĪVA) Vērtētāju sertifikācijas biroja (LĪVA VSB) vērtētāju sertificēšanas pakalpojumi ir pieejami visām personām, kas pretendē uz sertificēšanu un netiek pieļauti nepamatoti finansiāli vai cita veida ierobežojumi. LĪVA VSB savā darbībā pamatojas uz

  • Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2014.gada 23.septembra noteikumiem Nr.559 „Prasības nekustamā īpašuma vērtētāja profesionālajai kvalifikācijai un profesionālās kvalifikācijas sertifikāta izsniegšanas kārtība”
  • Latvijas standarta statusā reģistrētiem Īpašuma vērtēšanas standartiem (LVS 401),
  • Starptautisko standartu LVS EN ISO/IEC 17024 un
  • Latvijas Īpašumu vērtētāju asociācijas Vērtētāju sertifikācijas biroja (LĪVA VSB) nolikumu.

Paši svarīgākie LĪVA vērtētāju sertifikācijas biroja principi izpildot sertifikācijas procesu ir neatkarība, personīga neieinteresētība un pastāvīga augstu kvalitātes standartu piemērošana visiem pretendentiem un sertificētiem vērtētājiem. Sertifikācijas organizācija pastāvīgi rūpējas, lai nodrošinātu tās organizācijas struktūras neieinteresētību, lai noteiktas interešu grupas nevarētu dominēt un lai būtu vienlīdzīga attieksme pret visiem pretendentiem un sertificētiem vērtētājiem. LĪVA vērtētāju sertifikācijas birojam vienmēr ir jābūt pilnīgi informētai par tās sertifikātu turētājiem un informācijai par tiem ir jābūt publicētai un pieejamai pēc pieprasījuma. LĪVA vērtētāju sertifikācijas birojam bez kavēšanās ir jāinformē sertifikāta turētājus par jebkādām izmaiņām sertifikācijas sistēmā, kas varētu tos ietekmēt. Lai nodrošinātos pret profesionālās kompetences sertifikātu nepareizu pielietošanu, sertifikācijas organizācija izstrādā procedūras un noteikumus, lai noteiktu nepareizas pielietošanas gadījumus un tās rīcībā ir procedūras sertifikāta apturēšana vai anulēšana. Tas nodrošina iespēju anulēt sertifikātus, ja netiek pildīti skaidri noteikti kritēriji. Uzraudzības padome konsultē izpildorgānus par jautājumiem, kas attiecas uz sertifikācijas procedūru un noteiktām biznesa sfērām, kā arī attiecībā uz attieksmi pret sertifikācijas pretendentiem un sadarbību ar citām organizācijām. Izpildorgāni atskaitās Uzraudzības padomei par to, kā tiek organizēta un ieviesta biznesa politika. Uzraudzības padomes sastāvs garantē, ka neviena individuālo interešu grupa nav dominējoša.
  LĪVA īpašumu vērtētāju sertifikācijas birojs izveido sertifikācijas shēmas komiteju, kura nodrošina personiskas neieinteresētības principa ievērošanu, tajā skaitā pasākumus, kas nodrošina neieinteresētību sertifikācijas institūcijas darbībā.