Nekustamā īpašuma vērtētāju sertifikācijas kārtība

No 26.09.2014. nekustamā īpašuma vērtētāju sertifikācija tiek veikta saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 23.septembra noteikumiem Nr.559 „Prasības nekustamā īpašuma vērtētāja profesionālajai kvalifikācijai un profesionālās kvalifikācijas sertifikāta iegūšanas kārtība”, kas ir LĪVA VSB apstiprinātās sertifikācijas shēmas pamatā.

LĪVA VSB savā darbā vadās pēc sekojošām procedūrām:

1. Asistenta statusa iegūšana, pieteikumu iesniegšana

2. Asistenta statusa iegūšana, zināšanu pārbaudes procedūra

3. Lēmuma par asistenta statusa piešķiršanu pieņemšana

4. Lēmuma par asistenta statusa piešķiršanas atteikumu pieņemšana

Galvenie principi:

·         Lai pieteiktos asistenta statusam, jābūt apguvušam teorētiskas zināšanas akreditētā mācību programmā 400 stundu apjomā

·         Sekmīgi jānokārto zināšanu pārbaudes eksāmens

·         Jāsaņem sertificēta vērtētāja – asistenta prakses vadītāja (kuratora) piekrišana

5. Profesionālās kvalifikācijas sertifikāta iegūšana, pieteikumu iesniegšana

6. Profesionālās kvalifikācijas sertifikāta iegūšana, vērtējumu pārbaude

7. Profesionālās kvalifikācijas sertifikāta iegūšana, teorētisko zināšanu pārbaudes procedūra

8. Profesionālās kvalifikācijas sertifikāta iegūšana, vērtēšanas darba aizstāvēšanas procedūra

9. Profesionālās kvalifikācijas sertifikāta iegūšana, lēmuma par sertifikāta piešķiršanu pieņemšana

10. Lēmuma par profesionālās kvalifikācijas sertifikāta piešķiršanas atteikumu pieņemšana

Galvenie principi:

·         Jābūt 3 gadus profesionālas darbības pieredzei asistenta statusā

·         Jābūt pierādījumiem, par kvalifikācijas celšanas apmācības programmu apmeklēšanu

·         Jāsaņem pozitīva recenzija par asistenta statusā veiktajiem vērtējumiem

·         Sekmīgi jāaizstāv vērtēšanas darbs un jānokārto zināšanu pārbaudes eksāmens

11. Sertificētu personu un vērtētāju asistentu uzraudzība

Uzraudzība ietver:

·         1 reizi gadā tiek iesniegtas atskaites par veiktajiem vērtēšanas darbiem

·         1 reizi gadā tiek iesniegtas atskaites par apmeklētajām kvalifikācijas celšanas nodarbībām

·         1 reizi gadā tiek iesniegtas atskaites par no klientiem saņemtajām sūdzībām un pasākumiem, kas veikti šo sūdzību apmierināšanai

LĪVA VSB ir tiesības izlases veidā veikt vērtēšanas darbu pārbaudi ar mērķi identificēt trūkumus un noteikt nepieciešamos kvalifikācijas celšanas pasākumus

12. Atkārtota sertifikāta iegūšana, pieteikumu iesniegšana

13. Atkārtota sertifikāta iegūšana, vērtējumu pārbaude

14. Atkārtota sertifikāta iegūšana, lēmuma pieņemšana

15. Lēmuma atkārtota sertifikāta iegūšanas atteikumam pieņemšana

Pozitīvu recenziju gadījumā, atkārtots sertifikāts tiek piešķirts uz 5 gadu termiņu.

Ja recenziju rezultātā tiek konstatētas neatbilstības, LĪVA VSB lemj par papildus apmācības nepieciešamību. Atsevišķos gadījumos tiek pieņemts lēmums par atkārtotu sertifikācijas eksāmenu kārtošanu.

16. Sūdzību izskatīšana

Jebkādi iebildumus vai sūdzības no trešajām personām pret sertificēto vērtētāju tiek reģistrētas kā daļa no pārraudzības, un tiek iekļauts kā svarīgs kritērijs viņa vai viņas izvērtējumā kvalitātes standarta interesēs.

17. Pārkāpumu regulācija, sertifikāta apturēšanas un anulēšanas procedūra

Darbības, par kurām ir iespējams izteikt brīdinājumu, apturēt uz laiku vai anulēt vērtētāja profesionālās kvalifikācijas sertifikātu, ir iekļautas Ministru Kabineta noteikumos Nr.559 „Prasības nekustamā īpašuma vērtētāja profesionālajai kvalifikācijai un profesionālās kvalifikācijas sertifikāta iegūšanas kārtība”. Līdzīgi nosacījumi (ņemot vērā ierobežoto atbildību par vērtējuma rezultātu) tiek piemēroti arī asistentiem.

18. Sūdzību par sertificēšanas procesu vai kritērijiem izskatīšana

19. Apelācijas procedūra

Apelācijas sūdzības par LĪVA vērtētāju sertifikācijas biroja pieņemtajiem lēmumiem izskata Uzraudzības padome, katram atsevišķam gadījumam izveidojot arbitrāžas komisiju.