LVS 401 un SVS 2007 salīdzinājums

KOPĪGAIS UN ATŠĶIRĪGAIS LATVIJAS ĪPAŠUMU VĒRTĒŠANAS STANDARTOS LVS 401 UN STARPTAUTISKAJOS ĪPAŠUMA VĒRTĒŠANAS STANDARTOS 2007 (SVS 2007)

 

Ļoti cienījamie kolēģi,

kā Jūs visi ziniet, šobrīd kā vērtētāju darbību regulējošais dokuments Latvijā kalpo Latvijas īpašumu vērtēšanas standarti LVS 401, kas ir stājušies spēkā 2002. gada 16. maijā. Šo standartu pamatā ir Starptautiskās Īpašuma vērtēšanas standartu komitejas (IVSC) standarti, kas stājās spēkā 1994. gada 24. martā ar 1994. – 1999. gadā veiktajiem labojumiem un papildinājumiem.

Kopš tā laika LVS 401 ir palikuši nemainīgi, tajā pašā laikā Starptautiskās Īpašuma vērtēšanas standartu komitejas (IVSC) standarti ir būtiski gan formāli, gan saturiski izmainījušies. Šobrīd spēkā ir Starptautiskie īpašuma vērtēšanas standarti 2007 (SVS 2007), kas jau ir astotais šo standartu izdevums, un šis dokuments ir pārveidojies no minimālo vērtēšanas definīciju un prasību apkopojuma (par kādiem ir uzskatāmi LVS 401), par vispusīgu metodisku materiālu.

 1. Tādēļ LĪVA valde ir pieņēmusi lēmumu par SVS 2007 tulkošanu, nepieciešamības gadījumā veicot LVS 401 korekcijas un papildināšanu. Šobrīd jau ir iztulkotas un LĪVA valdē izskatītas LVS 401 un atbilstošo SVS 2007 sadaļas. Galvenie secinājumi ir: LVS 401 standartu kā normatīvā dokumenta lietošana nav pretrunā ar pašreizējām Starptautiskās Īpašuma vērtēšanas standartu komitejas nostādnēm vērtēšanas standartizācijas jomā, jo tajos nav pretrunīgu definīciju.
 2. Tajā paša laikā atšķirīgā LVS 401 un SVS 2007 struktūra, kā arī redakcionālie labojumi definīcijās un papildinājumi NEPIEĻAUJ VIENLAICĪGU ATSAUCI PAR ATBILSTĪBU GAN LVS 401 GAN SVS 2007. Ja vērtējumā tiek iekļauts šāds punkts, nepieciešams norādīt abu šo dokumentu definīcijas un attiecīgo standartu punktu.

Lai Jūs gūtu ieskatu laika gaitā SĪVSK veiktajās izmaiņās standartos, mēs esam sagatavojuši LVS 401 un atbilstošo Starptautisko īpašuma vērtēšanas standartu 2007 salīdzinājumu (skatīt pielikumus).

Šobrīd turpinās SVS 2007 tulkošana. Saskaņā ar LĪVA valdes lēmumu, kā nekustamā īpašuma vērtētāju sertifikācijai būtiskākie dokumenti tulkošanai ir nodoti:

 • 3.standarts. Vērtējuma paziņošana (novērtējuma atskaites)
 • Starptautisko vērtēšanas standartu piemērošanas norādījumi Nr.3. Sabiedriska lietojuma aktīvu vērtēšana finanšu atskaišu vajadzībām
 • Metodiskie norādījumi Nr. 1. Nekustamā īpašuma vērtēšana
 • Metodiskie norādījumi Nr. 11. Vērtējumu recenzijas

Līdz 2009. gada 1. martam paredzēts iztulkot metodiskos norādījumus, kas regulētu citu veidu īpašumu vērtēšanu, t.sk.:

 • Tehnoloģisko iekārtu un aprīkojuma vērtēšana
 • Kustamās mantas vērtēšana
 • Biznesa vērtēšana
 • Nemateriālo aktīvu vērtēšana

Tāpat ir paredzēts turpināt nekustamā īpašuma vērtēšanai būtisku metodisko norādījumu tulkošanu, t.sk.:

 • Nomas tiesību vērtēšana
 • Izmaksu (atlikušās aizvietošanas vērtības) metodes pielietojums vērtējumos finanšu atskaišu vajadzībām
 • Diskontētās naudas plūsmas metode tirgus vērtības un investīciju projektu analīzes vajadzībām
 • Īpašumu ar ekonomisko potenciālu vērtēšana

Ierobežoto laika un finanšu resursu dēļ pārējo SVS 2007 iekļauto dokumentu tulkošana nav iekļauta pašreizējā tulkošanas plānā, tādēļ lūdzam tos izmantot oriģinālvalodā. Tomēr, gadījumā ja tirgus apstākļu dēļ parādīsies plašāks pieprasījums pēc tieši šiem metodiskajiem norādījumiem, LĪVA valde ir gatava pārskatīt šo lēmumu.

Starptautisko īpašuma vērtēšanas standartu 2007. struktūra un tulkošanas plāns – pielikumā.


Gaidām Jūs visus uz semināru "Starptautisko vērtēšanas standartu 8.izdevuma analīze'', kas notiks Rīgas Latviešu biedrības nama Zelta zālē, 2009.gada 9.decembrī, sākums plkst.17.00..

Ivars Strautiņš

LĪVA Standartu komitejas priekšsēdētājs