LĪVA komiteju darbības veidi un uzdevumi

I. Īpašumu vērtēšanas komitejas (VK) patstāvīgi, pamatojoties uz LĪVA Valdes apstiprinātu nolikumu par komitejas darbību:

· aktualizē attiecīgā īpašuma vērtēšanas metodiku:
· izstrādā speciālistu apmācības, kvalifikācijas celšanas semināru programmu projektus un saskaņo tos ar Profesionālās izglītības komiteju;
· izstrādā grozījumus, papildinājumus Nolikumos par sertifikātu izsniegšanas kārtību un par komisiju darbu;
· iesniedz Valdei priekšlikumus par sertifikācijas, licencēšanas komisijas sastāvu;
· sadarbībā ar Standartu komiteju ievieš vērtētāju praksē vērtēšanas standartus, to izmaiņas, papildinājumus;
· nodrošina kvalifikācijas celšanas seminārus ar nepieciešamiem metodiskajiem materiāliem.

II. Profesionālās izglītības komiteja:

1. Saskaņo vērtēšanas komiteju izstrādātās vērtētāju apmācības, kvalifikācijas celšanas semināru programmas un iesniegt tās apstiprināšanai LĪVA Valdē.
2. Organizē un nodrošina LĪVA akreditāciju Latvijas nacionālajā akreditācijas birojā.
3. Organizē un nodrošina vērtētāju kvalifikāciju tādā līmenī, lai viņi varētu saņemt TEGoVA akreditācijas biroja kvalifikācijas sertifikātu "Approved by TEGoVA".

III. Standartu komiteja.

1. Seko izmaiņām Starptautiskajos īpašumu vērtēšanas standartos, Eiropas Īpašumu vērtēšanas standartos un iesniedz šīs izmaiņas LĪVA īpašumu vērtēšanas komitejās.
2. Aktualizē Latvijas valsts standartus nekustamā īpašuma vērtēšanā.