Kvalifikācijas sertifikātus izsniedz fiziskām personām sekojošiem vērtēšanas darbiem

  • nekustamas mantas (īpašuma) vērtēšanai;
  • uzņēmējdarbības (biznesa) un nemateriālo aktīvu vērtēšanai;
  • kustamas mantas (īpašuma) vērtēšanai:


Šobrīd LĪVA veic fizisku personu sertifikāciju uzņēmējdarbības (biznesa) un nemateriālā īpašuma vērtēšanai, kustamas mantas (īpašuma) vērtēšanai un nemateriālā un intelektuālā īpašuma vērtēšanai saskaņā ar attiecīgās īpašuma kategorijas sertifikācijas komisijas nolikumiem un sertifikācijas kārtību.

Līdz 2004. gadam LĪVA veica arī fizisku personu sertifikāciju nekustamā īpašuma vērtēšanā. No 2004. gada 1. janvāra spēkā ir MK noteikumi Nr. 534 “Kārtība, kādā saņemams profesionālās kvalifikācijas sertifikāts nekustamā īpašuma novērtēšanai” un šobrīd nekustamā īpašuma vērtētāju sertifikāciju veic LĪVA vērtētāju sertifikācijas birojs, kas ir Latvijas vērtētāju asociācijas (LĪVA) neatkarīga struktūrvienība. LĪVA vērtētāju sertifikācijas birojs ir akreditēts Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā saskaņā ar standarta LVS EN ISO/IEC 17024 prasībām.

Latvijas Īpašumu Vērtētāju Asociācija ir starptautisko organizāciju Starptautiskās Vērtēšanas Standartu Komitejas (IVSC) un Eiropas Nekustāmā Īpašuma Vērtētāju Grupas (TEGOVA) biedrs, cieši sadarbojas ar Amerikas Vērtētāju Asociāciju un Zviedrijas Zemes dienestu, kā arī ar citām pasaules vērtētāju apvienībām.